Voorwaarden

RECHTEN EN PLICHTEN VAN GEBRUIKERS
1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van Rijschoolvergelijker.nl en de Rijschoolvergelijker te Nijmegen.
2. Door gebruik te maken van Rijschoolvergelijker.nl, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Rijschoolvergelijker.nl heeft het recht deze Voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.
3. U mag Rijschoolvergelijker.nl alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciele doeleinden.
4. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door Rijschoolvergelijker gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet die van Rijschoolvergelijker.nl.
5. Lezers van Rijschoolvergelijker.nl moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers.

HERGEBRUIK VAN BIJDRAGEN
6. Door het gebruik van het Rijschoolvergelijker.nl geeft u de Rijschoolvergelijker de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie. U geeft de Rijschoolvergelijker tevens toestemming om uw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. De Rijschoolvergelijker is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.
7. Het is andere partijen dan Rijschoolvergelijker niet toegestaan bijdragen op Rijschoolvergelijker.nl te kopiren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van Rijschoolvergelijker als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Rijschoolvergelijker waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Rijschoolvergelijker samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan Rijschoolvergelijker.nl te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

AANSPRAKELIJKHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
8. Rijschoolvergelijker is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op Rijschoolvergelijker.nl.
9. Rijschoolvergelijker sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van Rijschoolvergelijker.nl dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het Rijschoolvergelijker.nl te gebruiken en/of te raadplegen.
10. Rijschoolvergelijker.nl wordt beheerd door Rijschoolvergelijker. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van Rijschoolvergelijker.nl vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig- ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen.
11. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze Voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht woont of verblijft.
12. Door gebruik van Rijschoolvergelijker.nl aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Rijschoolvergelijker in geval de Rijschoolvergelijker (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Rijschoolvergelijker dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze Voorwaarden.

GEDRAGSREGELS
13. Bijdragen aan Rijschoolvergelijk.net worden geplaatst zonder tussenkomst van Rijschoolvergelijker. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze Voorwaarden door de gebruikers.
14. Rijschoolvergelijker.nl behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze Voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van Rijschoolvergelijker.nl.
Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende of beledigende commentaren;
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen;
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
 • het zich voordoen als een andere persoon;
 • het plaatsen van commerciële boodschappen;
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

 • 15. Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op Rijschoolvergelijker.nl is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website.
  16. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van Rijschoolvergelijker.nl, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

  PERSOONLIJKE GEGEVENS
  17. U verstrekt persoonlijke gegevens aan Rijschoolvergelijker wanneer u bijdragen plaatst op Rijschoolvergelijker.nl en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen Rijschoolvergelijker.nl te gebruiken, beheren en te optimaliseren, en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage.
  18. Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of houden van andere de activiteiten, producten en diensten van Rijschoolvergelijker.nl. Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u kunt u dit laten weten door te mailen naar info@Rijschoolvergelijker.nl of door een brief te sturen naar Rijschoolvergelijker, Waterstraat 179, 6541TG te Nijmegen.
  19. Rijschoolvergelijker zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover Rijschoolvergelijker daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

  KLACHTEN
  20. Als u op Rijschoolvergelijker een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectuele eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de Voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan Rijschoolvergelijker.nl.
  21. U kunt uw klacht kenbaar maken aan Rijschoolvergelijker via ons email adres info@Rijschoolvergelijker.nl. Of via post Rijschoolvergelijker, Waterstraat 179, 6541TG te Nijmegen.
  22. Bij uw klacht dient u, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op Rijschoolvergelijker.nl uw klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres -of URL- uit de adresbalk van uw browserprogramma en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar uw mening door de bijdrage op Rijschoolvergelijker.nl geschonden wordt. Vergeet verder niet uw contactgegevens te vermelden.


  Rijschoolhouders

  Verdien je examen terug!

  Nieuwste Ervaringen

  Vertel je vrienden over ons

  Home | Ervaring Delen | Hulp bij keuze | Rijbewijs informatie | Rijschoolhouders | Rijschool feeds | Voorwaarden | Contact